Muntatge amb una dona sostenint diners en primer terme. De fons la imatge de l´interior d´un pis

Consulta si pots accedir a noves ajudes de la Generalitat per no perdre casa teva

La Generalitat amplia els destinataris de les ajudes urgents per evitar que les famílies més vulnerables perdin la vivenda

El Departament de Territori ha ampliat els supòsits a què es poden acollir les famílies més vulnerables per rebre ajudes econòmiques urgents perquè no perdin l'habitatge on viuen o garantir l'accés a un nou pis si ja no en tenen. Els ajuts s'atorguen a través de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i per obtenir-los caldrà i vincular un informe social favorable dels serveis municipals o especialitzats.

Ara, es podran acollir aquelles persones que hagin iniciat un procediment d'intermediació a l'empara de la Llei de l'habitatge, les famílies que provinguin de la Xarxa d'habitatges d'inserció social i els casos derivats del Marc d'acció per a l'abordatge del sensellarisme 2022. 2025 amb un pla de treball en fase d'exercici.

Fins ara, les ajudes ja es concedien a famílies que tinguessin un deute de lloguer o del préstec hipotecari i que es trobessin en un procés de desnonament per falta de pagament, dones víctimes de violència masclista i les famílies amb valoració favorable procedents de les taules d'emergència econòmica i social.

Per evitar la pèrdua de l'habitatge , la Generalitat ha previst un ajut màxim de 4.500 euros per a un període màxim de 12 mesos, encara que l'import no arribi a aquest màxim, i una prestació complementària per possibilitar la continuïtat en el pagament del lloguer. En aquest cas, l'import de la prestació s'estableix al 60% de la renda anual de l'habitatge, amb un límit de 2.400 euros mensuals.

L'ajuda es pot prorrogar uns quants anys

L'ajut dóna dret a dotze mensualitats encara que es pot renovar anualment fins a un màxim de dos anys més, sempre que es va sol·licitant la renovació. En el cas dels ajuts per accedir a un nou habitatge en règim de lloguer quan l'habitatge habitual ja s'ha perdut s'estableix al 60% de la renda anual del nou pis, amb un límit màxim de 3.600 euros anuals.

L'ajut, que inclou la prestació complementària per a les despeses de fiança i accés a l'habitatge en règim de lloguer, dóna dret a 12 mensualitats encara que es pot renovar anualment fins a 24 mesos més, sempre que se sol·liciti la renovació. La prestació complementària s'estableix sobre la base de la despesa acreditada, amb un import màxim de 800 euros, i només es pot atorgar una vegada.

Pel que fa als límits que han de tenir les rendes de lloguer o quotes hipotecàries s'han establert en 900 euros a l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​650 euros per a la resta de la demarcació de Barcelona i la demarcació de Girona i de 600 euros a la resta de demarcacions.