Muntatge amb la imatge d‟un treballador en primer terme i la seu del TJUE de fons

Sentència històrica que beneficia els treballadors per ETT

La interpretació del Tribunal Suprem és contrària a la legislació europea

Un treballador contractat mitjançant una Empresa de Treball Temporal (ETT) té dret a la mateixa indemnització per accident laboral que un treballador contractat directament per l'empresa, segons el Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

A petició d'un tribunal del País Basc, el TJUE s'ha pronunciat aquest dijous sobre la interpretació que el Tribunal Suprem espanyol feia respecte a aquesta compensació inferior per als treballadors d'ETT en cas d'incapacitat total per un accident laboral.

En la sentència, el tribunal amb seu a Luxemburg ha conclòs que és contrària a la directiva europea sobre ETT perquè prima "el principi d'igualtat" entre els treballadors. Per tant, els treballadors cedits per empreses de treball temporal han de gaudir durant el seu temps a l'empresa usuària de condicions “essencials de treball” almenys “iguals” a les que correspondrien a un empleat contractat directament per l'empresa per ocupar el mateix lloc de treball.

Funcions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) és una institució clau en el sistema jurídic de la UE, amb la funció primordial de garantir el respecte del dret a la interpretació i aplicació dels tractats de la Unió Europea. Establert el 1952 i amb seu a Luxemburg, el TJUE assegura que la legislació de la UE s'interpreti i s'apliqui de manera uniforme a tots els països membres, i soluciona els litigis entre els governs nacionals i les institucions europees.

El TJUE està compost per dos òrgans principals:

  1. El Tribunal de Justícia Amb un jutge de cada país membre i diversos advocats generals, s'encarrega principalment de les qüestions prejudicials posades pels tribunals nacionals, certs recursos d'anul·lació i els recursos de cassació.
  2. El Tribunal General: Amb un jutge com a mínim per cada Estat membre, s'ocupa dels recursos d'anul·lació interposats per particulars, empreses i, de vegades, per governs nacionals.

Les funcions del TJUE són diverses i vitals per al funcionament de la Unió Europea:

Interpretació de la legislació: Mitjançant decisions prejudicials, el TJUE aclareix el dret de la UE a sol·licitud de tribunals nacionals en cas de dubtes sobre la interpretació o la validesa d'una llei de la UE.

Aplicació de la legislació: A través de procediments d'infracció, el TJUE pot sancionar els Estats membres que no compleixin la legislació de la UE.

Anul·lació d'actes jurídics de la UE : En els recursos d'anul·lació, es pot sol·licitar al TJUE que invalidi actes jurídics de la UE que es considerin contraris als tractats o als drets fonamentals.

Garantir que la UE actuï: En els recursos per defecte, el Tribunal pot ser sol·licitat per actuar quan les institucions de la UE no prenen decisions obligatòries.

Sancionar les institucions europees: En accions per danys i perjudicis, qualsevol persona o empresa perjudicada per la UE o el seu personal pot cercar compensació.

Els procediments al TJUE inclouen una fase escrita, on les parts i altres interessats presenten al·legacions escrites, i una fase oral, que és una vista pública on els advocats presenten arguments i responen preguntes dels jutges i l'advocat general.

Els ciutadans de la UE poden interactuar amb el TJUE de maneres diferents. Els particulars, les empreses i les organitzacions poden acudir al Tribunal si consideren que els seus drets sota la legislació de la UE han estat vulnerats per alguna institució de la UE. Això es pot fer indirectament a través dels tribunals nacionals, que poden remetre el cas al TJUE, o directament al Tribunal General si es veuen afectats directament per una decisió d'una institució de la UE.

El TJUE ha tingut un paper fonamental en la promoció de la integració europea, establint principis importants com l'aplicació directa del dret de la UE als tribunals nacionals i la primacia del dret de la UE sobre les lleis nacionals, fins i tot sobre els drets fonamentals garantits per les constitucions nacionals.