Imatge d'una jutge donant un cop amb el mall

Pas important de la justícia a favor dels discapacitats

La mesura s'adoptarà, per ara, a Catalunya

El departament de Justícia, Drets i Memòria ofereix des del febrer un nou servei adreçat a les persones amb discapacitat que consisteix en l'adaptació del contingut de les resolucions judicials –provisions, interlocutòries i sentències– a un format de lectura fàcil. L'objectiu és facilitar-los la comprensió d'aquest tipus de textos i promoure'n la inclusió social i autonomia plena en l'àmbit de l'Administració de justícia, a més de garantir-los el dret al servei públic de la justícia amb igualtat d'oportunitats i com a ciutadans de ple dret.

La traducció del document en format de lectura fàcil es fa, per defecte, en la mateixa llengua, llevat que l'òrgan sol·licitant –jutjats o fiscalies– ho sol·liciti en algun altre idioma. Per poder acollir-se a aquest servei, els òrgans judicials o les fiscalies han de fer la petició de l'encàrrec a través d'una instància adreçada a la Secretaria per a l'Administració de Justícia, on han de fer constar les dades de contacte de l'òrgan sol·licitant, les dades referents al procediment judicial i la urgència de l'encàrrec, entre d'altres, i annexar-ne la resolució judicial original.

El departament el remetrà a l'entitat Associació Lectura Fàcil –adjudicatària del contracte–, que tornarà el document adaptat a lectura fàcil en el menor temps possible i com a màxim en el termini de cinc dies hàbils, per evitar que els processos judicials s'allarguin .

Facilitar la comprensió de les resolucions judicials

La lectura fàcil busca reduir la complexitat cognitiva dels textos. És especialment important en aquells documents amb molts tecnicismes i amb una sintaxi sovint complexa, com poden ser les resolucions judicials. Les adaptacions dels textos originals als textos en format de lectura fàcil s'aconsegueixen segmentant les oracions excessivament llargues en frases curtes; reduint l'ús d'oracions subordinades i prioritzant les coordinades o juxtaposades; prioritzant l'ús de les oracions actives davant de les passives; agrupant idees en paràgrafs més breus i diferenciats; mantenint l'ordre lògic de la frase (subjecte-verb-complements) o evitant construccions artificioses o rebuscades, entre d'altres.

L'accés a la informació és un dret i una necessitat social, i l'accés a una informació en format de lectura fàcil, a més, està reconegut per la Llei d'accessibilitat aprovada pel Parlament de Catalunya el 2014.