Muntatge amb una imatge d'un funcionari atenent un ciutadà i l'esquerra, dins del cercle, diversos bitllets de 100 euros

Com cobrar l'atur i el sou alhora de manera legal?

La nova normativa així ho permet

Cobrar l'atur i el sou simultàniament pot semblar una contradicció, però ara serà possible sota certes condicions. Aquesta opció pot oferir un alleugeriment financer per a aquells que troben feina però necessiten un suport econòmic addicional mentre s'estabilitzen al seu nou lloc.

Quins són els requisits?

La legislació estatal permet que certs treballadors compatibilitzin el cobrament de l'atur amb un salari sota condicions específiques. Segons el Reial decret llei 2/2024, és possible rebre la prestació per desocupació i un salari si el treball no excedeix els 180 dies i el salari brut mensual no supera el 225% de l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples), que actualment és de 1.350 euros mensuals.

Condicions per a compatibilitzar atur i sou

El període de treball ha de ser temporal i no ha de superar els 180 dies. El salari brut mensual no ha d'excedir el 225% de l'IPREM. Cal haver cobrat com a mínim nou mesos de prestació i tenir dret a un any complet d'atur.

Procediment per sol·licitar la compatibilitat

Per accedir a aquesta compatibilitat, el treballador ha de seguir un procés específic. Primerament heu d'informar el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de la nova situació laboral dins dels 15 dies següents a l'inici del contracte de treball. Posteriorment, presentar una sol·licitud formal al SEPE per a la compatibilitat de l'atur amb el salari, proporcionant la documentació requerida, que inclou el contracte de treball i la nòmina.

Beneficis de la compatibilitat

La possibilitat de cobrar l'atur i el sou simultàniament ofereix diversos beneficis. En primer lloc permet als treballadors mantenir una font d'ingressos addicional mentre s'adapten a la nova ocupació. A més, facilita la transició per als aturats de llarga durada, ajudant-los a reinserir-se en el mercat laboral sense perdre el suport econòmic. Cal no oblidar que la nova normativa, a priori, incentiva els aturats a acceptar treballs temporals oa temps parcial sense por de perdre les prestacions per desocupació.

Casos específics i excepcions

Encara que la compatibilitat de l'atur i el sou és una opció viable per a molts, hi ha certes excepcions i casos específics a considerar. Si la feina és a temps parcial, és possible ajustar la prestació per desocupació en proporció a les hores treballades. D'altra banda, els aturats més grans de 52 anys tenen condicions especials i poden mantenir la seva ajuda fins a la jubilació, cotitzant per ells el 125% de la base mínima.