Muntatge amb una imatge duna parella de jubilats passejant. A la dreta, una imatge amb una mà i el símbol de l'Euro

525 euros extra per a jubilats: coneix els requisits

Problemes dels Jubilats amb menors pensions

A Espanya, molts jubilats s'enfronten a serioses dificultats econòmiques, especialment aquells que reben pensions no contributives. Aquestes pensions estan destinades a persones que no han cotitzat prou temps per rebre una pensió contributiva i, per tant, els seus ingressos són significativament més baixos. Segons dades recents, la pensió mitjana de jubilació a l'Estat espanyol ronda els 1.200 euros mensuals, però les pensions no contributives amb prou feines arriben als 484,61 euros mensuals. Aquesta situació fa que els jubilats amb pensions més baixes necessitin ajuts addicionals per poder cobrir les seves necessitats bàsiques, com ara el lloguer.

Per alleujar la càrrega financera d'aquests jubilats, l'Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) ofereix una ajuda addicional de 525 euros anuals . Aquest ajut està destinat a pensionistes que viuen de lloguer i no tenen un habitatge en propietat. Es tracta d'un complement econòmic dissenyat per millorar la situació dels jubilats que reben pensions no contributives, permetent fer-los front a les despeses d'habitatge.

Requisits per obtenir l'ajuda

Per poder beneficiar-se d'aquest ajut de 525 euros, els sol·licitants han de complir una sèrie de requisits específics. En primer lloc, els beneficiaris han de tenir reconeguda una pensió de jubilació o invalidesa en la seva modalitat no contributiva tant a la data de sol·licitud com a la de resolució.

A més, no han de posseir cap habitatge en propietat. No han de ser titulars del contracte d'arrendament de l'habitatge. Tampoc no han de tenir una relació conjugal o de parentiu fins al tercer grau amb l'arrendador, ni conviure-hi en una unió estable i de convivència amb una relació d'afectivitat anàloga.

D'altra banda, l'habitatge llogat ha de ser la residència habitual, cosa que es considera quan el contracte d'arrendament té una vigència mínima d'un any i han residit en aquest habitatge almenys 180 dies abans de la sol·licitud. Finalment, si al mateix habitatge hi conviuen dos o més pensionistes no contributius, només el titular del contracte d'arrendament pot sol·licitar el complement.

On sol·licitar l'ajut?

La sol·licitud d'aquest ajut s'ha de fer a través de les oficines de l'Imserso o dels serveis socials de la comunitat autònoma corresponent. A les comunitats autònomes del País Basc i Navarra, la gestió recau en les diputacions forals, mentre que a Ceuta i Melilla es realitza a través de les direccions territorials de l'Imserso.

L'ajuda de 525 euros de l'Imserso és una mesura crucial per donar suport als jubilats que viuen amb pensions no contributives i enfronten dificultats econòmiques per pagar el lloguer. Complir els requisits establerts i seguir el procediment de sol·licitud adequat pot proporcionar un alleugeriment financer significatiu a aquest sector vulnerable de la població. És fonamental que els jubilats interessats en aquest ajut s'informin i presentin les seves sol·licituds dins del termini establert per no perdre aquesta valuosa oportunitat de millorar la seva situació econòmica.