Muntatge amb una imatge de les persones que han presentat l'estudi ia la cantonada superior esquerra, dins un cercle, un grup de ninis

Els pitjors llocs de Catalunya per ser un nini

Un estudi així ho determina

Un estudi en què ha participat la Universitat de Girona (UdG) constata que els joves que ni estudien ni treballen (entre 25 i 29 anys) de les zones rurals ho tenen més difícil per revertir aquesta situació. L'estudi ha detectat que el 60% d'aquests joves no han rebut cap contacte per part de les oficines de l'atur durant els primers sis mesos.

Òscar Prieto, professor de la UdG i un dels responsables de l'estudi, ha explicat que els plans d'ocupació i de formació són molt rígids i no contemplen la singularitat d'aquests territoris. Es tracta d'un estudi realitzat entre diferents universitats europees i a Catalunya hi han participat una cinquantena de persones, entre tècnics i joves del Pallars. L'objectiu era conèixer el rol i el suport que tenen els joves dels serveis públics d'ocupació.

Els que se senten acompanyats i amb un suport d'aquests serveis "són una minoria", ha destacat Prieto, durant la presentació de l'estudi a Tremp. Els joves que van participar a l'estudi van indicar que l'acompanyament de les oficines de feina hauria de ser més personalitzat. L'estudi també ha detectat que en els darrers tres anys el nombre d'estudiants i cursos de formació han disminuït. Prieto ha parlat com a possible conseqüència "un marc normatiu poc flexible".

Un fenomen amb especial incidència a Catalunya

El fenomen dels ninis —joves que ni estudien ni treballen— és una problemàtica social i econòmica present a moltes parts del món, inclosa Catalunya. Aquest terme s'utilitza per descriure una porció de la població juvenil que està desenganxada de les dues vies tradicionals d'integració i desenvolupament personal i professional: l'educació i l'ocupació.

A Catalunya, com en altres llocs, les causes d'aquest fenomen són multifactorials i complexes, incloent-hi:

Situació econòmica: Les crisis econòmiques, com la viscuda el 2008 i les seqüeles, van afectar durament el mercat laboral. Molts joves van trobar obstacles per entrar al mercat de treball o per continuar amb la seva educació a causa de la precarietat econòmica.

Desajustament educatiu: De vegades, el sistema educatiu no aconsegueix connectar amb les expectatives o necessitats dels joves, cosa que pot portar a l'abandonament escolar. A més, hi pot haver una manca d'orientació sobre les opcions formatives que condueixin a oportunitats laborals.

Manca d'oportunitats d'ocupació: L'escassetat d'oportunitats laborals per als joves, especialment per a aquells amb menys qualificació, és un problema significatiu. Les taxes de desocupació juvenil a Espanya han estat històricament altes en comparació de la mitjana europea.

Factors socials i familiars: Problemes com la desestructuració familiar, la manca de suport o models a seguir, i altres factors socials poden influir en la desmotivació dels joves per cercar formació o ocupació.

Sistemes de benestar: Alguns argumenten que els sistemes de benestar poden desincentivar la cerca activa d'ocupació o educació, encara que aquesta és una perspectiva controvertida i no acceptada universalment.

La resposta a aquest problema és complexa i requereix un enfocament holístic. Les polítiques per abordar la problemàtica dels ninis a Catalunya i a altres regions solen incloure educació i formació professional, programes d'inserció laboral i foment de l'emprenedoria, entre d'altres polítiques actives.