Un grup de persones grans conversant al carrer.

Els pensionistes poden perdre molts diners si han deixat passar un termini

Havien d'estar atents per evitar la prescripció

Els pensionistes i els jubilats a Espanya s'enfronten a un problema si s'agota el termini per sol·licitar certs drets, específicament en relació amb la devolució de l'IRPF d'anys anteriors. Aquesta situació pot significar la pèrdua d'una quantitat considerable de diners, cosa que posa en risc el seu benestar econòmic.

El sistema de pensions i la Seguretat Social a Espanya, gestionats pel SEPE (Servei Públic d'Ocupació Estatal), estan dissenyats per protegir els jubilats i proporcionar-los una font d'ingressos estable durant els anys de retirada. No obstant això, la complexitat del sistema i els terminis estrictes per fer certes reclamacions poden generar dificultats per als pensionistes. Un dels aspectes més crítics és la devolució de l‟IRPF (Impost sobre la Renda de les Persones Físiques) d‟exercicis anteriors, com l‟any 2019.

Devolució de l'IRPF del 2019

El problema sorgeix quan els pensionistes no sol·liciten la devolució de l‟IRPF corresponent a anys anteriors dins del termini estipulat per l‟Agència Tributària. En el cas de l'IRPF del 2019, si no s'ha sol·licitat la devolució abans de la data límit, els pensionistes perden el dret a recuperar aquests fons. Aquest termini de prescripció és de quatre anys , la qual cosa significa que qualsevol reclamació sobre l'IRPF del 2019 s'havia de fer abans del 31 de desembre del 2023.

La importància d'aquest termini rau en la possibilitat de recuperar una part significativa dels impostos pagats. Molts jubilats, especialment aquells amb ingressos baixos o que han tingut retencions indegudes, es podrien beneficiar enormement d'aquestes devolucions. La quantitat tornada pot variar, però en alguns casos pot representar milers d'euros que marquen una diferència crucial en la qualitat de vida dels pensionistes.

Dues persones grans assegudes en un banc a l'aire lliure, vistes des del darrere.
Pensionistes asseguts en un banc | Google

Conseqüències de la distracció

No complir aquests terminis pot tenir conseqüències financeres severes per als pensionistes. La pèrdua de la devolució de l'IRPF pot reduir significativament els ingressos disponibles. Per a molts jubilats que depenen de cada euro per cobrir despeses essencials com ara habitatge, alimentació i atenció mèdica, la manca d'aquests fons pot resultar devastadora.

A més, aquesta situació posa de manifest la necessitat de millorar la comunicació i l'assessorament als pensionistes. Molts no estan al corrent dels seus drets o dels procediments necessaris per reclamar devolucions fiscals. Les organitzacions de pensionistes i les institucions governamentals han de treballar conjuntament per assegurar que aquesta informació sigui accessible i entenedora.

L´Estat del benestar no sempre funciona

L'Estat del benestar a Espanya es basa en la premissa de proporcionar un nivell de vida digne a tots els seus ciutadans, especialment els més vulnerables com els pensionistes. Tot i això, quan fallen aspectes crítics com la devolució d'impostos a causa de la manca d'informació o la complexitat burocràtica, es posa en risc aquest principi fonamental.

És essencial que els pensionistes busquin assessorament sobre els seus drets fiscals. L'Agència Tributària i el SEPE han de reforçar les campanyes informatives i proporcionar assistència personalitzada per ajudar els jubilats a complir les seves obligacions i aprofitar els seus drets.